PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON VẠN GIÃ	Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:   /KH-MNVG	Vạn Giã, ngày 24  tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện Quy chế công khai nhà trường
theo Thông tư số: 36/2017/TT-BGD&ĐT

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020,
Trường mầm non Vạn Giã xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019 – 2020 như sau: 
     I. Mục đích yêu cầu
Mục đích: Thực hiện công khai cơ sở giáo dục trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục, để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu: Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.
    II. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai
- Ban Chỉ đạo của Trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban; Chủ tịch Công đoàn là Phó trưởng ban. Trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn thể là các uỷ viên của Ban chỉ đạo.
- Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của Trưởng, phó ban, căn cứ Qui chế công khai ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu: 01, 02, 03 ,04, báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính; đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo đúng lộ trình đề ra trong kế hoạch.
- Phó ban, ban Thanh tra giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
     III. Các nội dung thực hiện công khai
    1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
- Cam kết chất lượng giáo dục: Mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ em sẽ đạt được, chương trình giáo dục của nhà trường các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục (Theo Biểu mẫu 01).
- Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: Công khai số trẻ em nhóm ghép, số trẻ em học hai buổi/ngày, số trẻ em khuyết tật học hòa nhập, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em, số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02).
    2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
- Cơ sở vật chất: Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03).
- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04).
- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
    3. Công khai thu - chi tài chính
- Tình hình tài chính của nhà trường: Công khai tài chính theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu - chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.
- Công khai học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học. 
- Các khoản chi theo từng năm học như: Chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp; mức thu nhập của giáo viên, CBQL (mức cao nhất, mức thấp nhất), chi thường xuyên, chi đầu tư sửa chữa, mua sắm…
- Kết quả thực hiện chính sách về trợ cấp hàng năm.
     IV. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin
1. Bà Lê Thị Ngọc Trân (TB): Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư: 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT đến tất cả toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường và Cha mẹ học sinh.
2. Bà Trần Thị lan Anh - Hoàng Thị Thuỷ – Phụ trách chuyên môn là Phó Trưởng ban: Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành đều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 1, 2, 3 và điều hành kê khai báo cáo thu - chi tài chính; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.
3. Bà Chu Thị Hậu - CTCĐ: Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông báo trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân công lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; Kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo Trưởng ban về tình hình triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.
4. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (Thư ký): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo, ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Quy chế công khai.
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai: Chịu trách nhiệm báo cáo tài chính thu - chi.
     V. Tổ chức thực hiện
     1. Về hình thức và địa điểm công khai
	Tổ chức công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường; Các tài liệu in đầy đủ niêm yết ở vị trí phòng Hội đồng GV, bản thông tin (gồm: Quy chế công khai cơ sở giáo dục theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và kế hoạch thực hiện Quy chế của nhà trường, có đính kèm các biểu mẫu báo cáo; Quy chế làm việc của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bảng tổng hợp kết quả chất lượng của HS; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018).
    2. Thời gian công khai 
     Tùy theo tính chất Hiệu trưởng có thể công khai bằng một hay nhiều hình thức sau đây:
     		1. Niêm yết tại phòng Hội đồng;
     		2. Gửi văn bản in đến CB-CV;
     		3. Gửi văn bản qua Email của trường;
		4. Đăng tải trên website nhà trường;
      	5. Thông báo trong hội đồng liên tịch, hội đồng sư phạm...
Ghi chú: Các nội dung “3 công khai” và các loại Quy chế có liên quan được niêm yết thường xuyên tại phòng Hội đồng GV để CB-GV-NV và CMHS có điều kiện theo dõi cụ thể hơn và Bảng thông tin ngoài trời)./.
                                  
Nơi nhận:
- Thành viên BCĐ;
- Lưu: VT; HT.	HIỆU TRƯỞNG 
Lê Thị Ngọc Trân