PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON VẠN GIÃ	Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:     /KH-MNVG	Vạn Giã, ngày 09 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin
Năm học 2019 - 2020

Thực hiện công văn số 1079/PGD&ĐT-CNTT&KĐCLGD ngày 01/10/2019 của Phòng GD&ĐT Vạn Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT&KĐCLGD năm học 2019 - 2020;
Trường mầm non Vạn Giã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình nhà trường
1. Tổng số CB-GV-NV: 33 người.
- CBQL: 3.
- Giáo viên: 21.
- Nhân viên: 11. 
2. Tổng số học sinh: 403 cháu/186 nữ.
- Trẻ sinh năm 2014:  186 cháu/91 nữ.
- Trẻ sinh năm 2015:  134 cháu/63 nữ.
- Trẻ sinh năm 2016: 57 cháu/25 nữ.
- Trẻ sinh năm 2017: 26 cháu/14 nữ.
* Tổng số lớp: 15 lớp.
- MG Lớn: 7 lớp.
- MG nhỡ: 5 lớp.
- MG bé : 02 lớp
- Nhà trẻ: 01 lớp
3. Thiết bị phục vụ giảng dạy
- Tổng số máy vi tính đang được sử dung: 10 máy.
Trong đó: 	+ Số máy vi tính phục vụ học tập: 5 máy. 
+ Số máy vi tính phục vụ quản lý: 5 máy.
+ Số máy vi tính kết nối Internet: 6 máy.
- Số thiết bị nghe nhìn: 
+ Ti vi: 6.
+ Các thiết bị khác gồm cassette, VCD, DVD kèm theo.
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ CB-GV-NV đáp ứng yêu cầu chuẩn của giáo dục mầm non hiện nay.
2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, soạn giáo án thiết kế bài giảng, làm đồ dùng dạy học. Nghiên cứu và khai thác các nguồn tư liệu điện tử áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy đáp ứng yêu cầu hội nhập.
3. Tiếp tục đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ các hoạt động đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy và quản lý.
4. Nâng cấp trang Website của nhà trường, duy trì và giữ vững hoạt động của mạng: Thường xuyên giao ban, cập nhật thông tin, báo cáo toàn diện các hoạt động giáo dục qua hộp thư điện tử của nhà trường với ngành đảm bảo tính chính xác, khoa học, thường xuyên và kịp thời.
III. Các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện
	1. Nhiệm vụ 1: Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ CB-GV-NV đáp ứng yêu cầu chuẩn của giáo dục mầm non hiện nay
	* Chỉ tiêu:
	- 100% CBQL có chứng chỉ tin học.
	- 100% CB - GV có chứng chỉ tin học A trở lên.
	- 80% CB - GV - NV biết sử dụng trang Website của trường.
	- 70% CB - GV - NV sử dụng vi tính thành thạo, biết khai thác và sử dụng tốt mạng giáo dục và đào tạo Khánh Hòa, giáo dục đào tạo huyện Vạn Ninh, internet và các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý và dạy học.
	- 100% GV biết ứng dụng CNTT vào soạn giảng.
	* Giải pháp:
	- Nhà trường động viên CB-GV-NV đi học mở rộng nâng cao kiến thức kỹ năng tin học, làm tranh ảnh động, các trò chơi phục vụ hỗ trợ cho giảng dạy.
	- Bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ CBQL, kế toán và nhân viên văn phòng.
	- Tạo điều kiện cho CBQL, GV cốt cán phụ trách CNTT tham gia các lớp tập huấn về các phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý và giảng dạy do Sở - Phòng GD&ĐT tổ chức.
2. Nhiệm vụ 2: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, soạn giáo án thiết kế bài giảng, làm đồ dùng dạy học. Nghiên cứu và khai thác các nguồn tư liệu điện tử áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy đáp ứng yêu cầu hội nhập.
* Chỉ tiêu:
	- Phấn đấu 80% GV biết tự thiết kế giáo án điện tử, biết khai thác sử dụng mạng tốt.
	- 50% các giờ hoạt động có ứng dụng CNTT.
	- 100% GV soạn bài trên máy vi tính.
	* Giải pháp:
	- Bồi dưỡng cho GV về kỹ năng CNTT, làm tranh ảnh động, thiết kế các trò chơi trên phần mềm (Powerpoit).
	- Tổ chức, thúc đẩy phong trào thi đua GV tham gia soạn giáo án điện tử, thiết kế bài giảng hay. Tích cực khai thác tốt các nguồn dữ liệu trên mạng internet để tích hợp lồng ghép, sử dụng vào các hoạt động học và hoạt động chơi nhằm kích thích sự sáng tạo, tăng cường khả năng tìm tòi khám phá ở trẻ, phục vụ cho công tác giảng dạy một cách có hiệu quả.
	- Thành lập Ban chỉ đạo CNTT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng các tiêu chí đánh giá CB-GV-NV trong việc ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy.
- Giao chỉ tiêu từng tháng cho từng khối, tổ, để CB-GV-NV phấn đấu ứng dụng CNTT vào công việc.
- Công khai thủ tục hành chính trên website trường để giáo viên và phụ huynh tìm hiểu.
- Công khai toàn bộ các kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường trên website.
- Ứng dụng CNTT trong tổ chức các cuộc họp, hội thảo, báo cáo chuyên đề…
- Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ. 
- Ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ, quản lý các mặt hoạt động mà mình phụ trách. Sử dụng hiệu quả các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý nhân sự, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành đồng thời cập nhật và báo cáo thường xuyên cho các bộ phận chuyên môn. 
- Cập nhật thông tin qua cổng thông tin nội bộ.
- Tất cả các cán bộ chủ chốt của trường đều phải sử dụng hệ thống email để tiếp nhận công việc và điều hành công việc theo lĩnh vực mình quản lý.
- Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị.
- Xử lý văn bản kịp thời từ hệ thống thông tin quản lý điều hành: Mail.khanhhoa.edu.vn.
3. Nhiệm vụ 3: Tiếp tục đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ các hoạt động đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy và quản lý.
* Chỉ tiêu:
	- 100% các lớp được trang bị tivi.
- 100% các máy vi tính phục vụ cho công tác quản lý của nhà trường được kết nối internet.
	* Giải pháp:
- Tập trung huy động mọi nguồn kinh phí đầu tư để mua sắm mới các trang thiết bị, các phần mềm hỗ trợ dạy học phù hợp với học sinh mầm non phục vụ cho công tác ứng dụng CNTT.
- Tiếp tục đầu tư phương tiện nghe nhìn cho các lớp, sửa chữa nâng cấp các trang thiết bị, hệ thống máy móc, mạng internet để nâng cao hiệu quả sử dụng.
- Củng cố hệ thống kết nối Internet các máy phòng Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng…
- Từng bước lắp đặt mới việc kết nối Internet đến các phòng học.
- Khuyến khích giáo viên tự trang bị Laptop và hòa mạng phục vụ cho việc dạy học.
	- Thông qua các cuộc họp CMHS, các cuộc họp với lãnh đạo địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và tuyên truyền về khai thác trang website và ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Qua đó các bậc phụ huynh, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương có cái nhìn toàn diện hơn về công cuộc đổi mới trong giáo dục hiện nay. Từ đó vận động hỗ trợ, ủng hộ mua sắm các trang thiết bị hiện đại, máy vi tính… với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
4. Nhiệm vụ 4: Nâng cấp trang Website của nhà trường, duy trì và giữ vững hoạt động của mạng: Thường xuyên giao ban, cập nhật thông tin, báo cáo toàn diện các hoạt động giáo dục qua hộp thư điện tử của nhà trường với ngành đảm bảo tính chính xác, khoa học, thường xuyên và kịp thời.
* Chỉ tiêu:
	- 100% GV có máy vi tính được nối mạng và khai thác sử dụng trang website của trường.
	- 100% các máy vi tính phục vụ cho công tác quản lý và hành chính được nối mạng internet.
	- 80% CB-GV-NV biết tìm kiếm các thông tin, khai thác, sử dụng mạng tốt.
	* Giải pháp:
	- Phân công CB phụ trách mạng, trực cập nhật các thông tin trên mạng.
	- GV sử dụng thành thạo trang website của trường, thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin trực tuyến.
- Mỗi tháng mỗi bộ phận có ít nhất 1 bài đăng trên Website của trường.
- Mời các thầy cô giáo trong trường có khả năng, năng lực cùng tham gia vào công tác viết bài.
	- Thông tin của nhà trường trước khi gửi lên mạng phải được sự phê duyệt của ban giám hiệu. Đảm bảo về mặt nội dung, số lượng, hình thức trình bày, đảm bảo tính chính xác, khoa học, thường xuyên và kịp thời.
	- Bồi dưỡng cho CB-GV-NV về kỹ thuật khai thác, sử dụng mạng, tìm kiếm thông tin, tư liệu trên các trang website phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.
IV. Tổ chức thực hiện
- Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, của UBND huyện và các cấp ngành liên quan công nghệ thông tin và nhiệm vụ CNTT trong hội đồng liên tịch, Ban Chỉ đạo và hội đồng sư phạm.
- Công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020 của nhà trường (Kèm QĐ và phụ lục danh sách Ban chỉ đạo).
- Họp Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020 và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ. 
- Triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020 trong hội đồng sư phạm. Tuyên truyền về tầm quan trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy.
- Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các chuyên đề về ứng dụng CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công việc. Hỗ trợ đồng nghiệp kiến thức và kỹ năng thao tác máy tính nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong đơn vị. 
- Bộ phận chuyên môn trường thường xuyên theo dõi nhắc nhở các tổ, các giáo viên trong việc ứng dụng CNTT vào công tác đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham mưu với BGH, Hội đồng thi đua trường để kịp thời khen thưởng những GV-NV hiện tốt và nhắc nhở những CB-GV-NV chưa thực hiện.
Trên đây là toàn bộ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Trường Mầm non Vạn Giã. Toàn trường xác định đây là một việc làm hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho giáo viên và học sinh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới công tác quản lý và nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020./.
                                                     
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Vạn Ninh;
- Lưu VT.	HIỆU TRƯỞNG 	
Lê Thị Ngọc Trân