PHÒNG GD& ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG MẦM NON VẠN GIÃ	CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:    / KH- MNVG	     
Vạn Giã , ngày 10 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 – 2020
-------------------
Căn cứ Công văn số 1016/PGDDT-GDMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019 – 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-MGVG ngày 02 tháng 10 năm 2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020;
Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-PGD&ĐT về việc ban hành kế hoạch kiểm tra năm học 2019 – 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh;
 Trường Mầm non Vạn Giã xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
	1. Mục đích
Qua kiểm tra để đôn đốc thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nước, củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Phát hiện những nhân tố tích cực để nhân rộng; đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm chỉ đạo, thúc đẩy, điều hành công tác quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giáo dục.
	2. Yêu cầu:
Đánh giá đúng ưu điểm và khuyết điểm của từng cá nhân, bộ phận để kịp thời động viên, giúp cho giáo viên, nhân viên thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Hoạt động KTNB trường học phải đảm bảo mọi hoạt động trong nhà trường vẫn diễn ra bình thường; phải đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan, phản ánh đúng thực trạng của đối tượng được kiểm tra, tránh định kiến, hình thức, qua loa; công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên, theo đúng kế hoạch.
Hồ sơ kiểm tra được lưu giữ đầy đủ, các biên bản kiểm tra phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra và được lưu giữ có tính hệ thống.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề hoạt động của nhà giáo và kiểm tra chuyên đề cán bộ nhân viên các bộ phận khác phục vụ hoạt động dạy và học 
1.1 Kiểm tra Toàn diện 
Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý nhà giáo, nhân viên đối chiếu với quy định của Nhà nước, số lượng CB, GV đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ; 
	Thực hiện kế hoạch giáo dục: Như thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá xếp loại;
	Thực hiện kế hoạch chăm sóc giáo dục học sinh.
 Kiểm tra các mặt hoạt động, HSSS, chất lượng trẻ trên lớp. 
     * Chỉ tiêu: 
	 1/3 GV, NV được kiểm tra toàn diện
    * Biện pháp 
 	+ Xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm tra.
 	+ Thông báo đến giáo viên được kiểm tra toàn diện, chuẩn bị tiết dạy, hồ sơ sổ sách, kế hoạch giảng dạy.
	+ Lực lượng kiểm tra: Ban giám hiệu.
	+ Kết luận và có biện pháp đề xuất sau kiểm tra
 1.2 Kiểm tra chuyên đề 
  	1/3 GV, NV được kiểm tra chuyên đề.
Kiểm tra từng loại hồ sơ, sổ sách của giáo viên như: Kế hoạch giảng dạy, sổ dự giờ, sổ hội họp, sổ theo dõi lớp, ... (lưu ý nội dung và hình thức các loại hồ sơ); Kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên; kiểm tra việc sử dụng thiết bị trong dạy học, kiểm tra soạn bài bằng máy vi tính, ứng dụng CNTT vào dạy học, ...
 * Biện pháp: Thực hiện nghiêm túc kiểm tra định kì và kiểm tra thường xuyên đột xuất dưới các hình thức: Thăm lớp dự giờ, kiểm tra việc soạn bài, lên lớp, thực hiện phân phối chương trình chủ điểm, kiểm tra việc chấm, tính chuyên chăm, bé ngoan tháng vào sổ, sử dụng đồ dùng .v.v. của giáo viên, tư vấn góp ý rút kinh nghiệm kịp thời.
1.3 Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn 
     Kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch và các phong trào thi đua của ngành cũng như trong nhà trường.
     - Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối.
     - Kiểm tra theo các tiêu chí của chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. 
Kiểm tra hồ sơ của tổ chuyên môn; kiểm tra việc tổ chức các hoạt động chuyên môn của tổ như tổ chức triển khai chuyên đề, tổ chức thao giảng, thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm.
	- Chỉ tiêu: 100% các loại hồ sơ, kế hoạch của các tổ và giáo viên được kiểm tra hàng tháng. 		
	* Biện pháp: 
 	+ Kiểm tra theo định kỳ và kiểm tra đột xuất trên lớp 
 	+ Người kiểm tra: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra.
2. Kiểm tra việc quản lý, bảo quản mua sắm bổ sung thiết bị - ĐDDH
Đầu năm nhà trường đã mua đồ dùng dụng cụ cấp phát cho CB-GV- NV, mỗi thành viên trong nhà trường đều có trách nhiệm sử dụng và bảo quản tài sản của nhà trường. Trong năm học nhà trường có kế hoạch kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục và dạy học vào cuối năm học. (có biên bản kiểm tra đánh giá)
   * Chỉ tiêu:  Bảo quản và sử dụng tốt tài sản 100%.
   * Biện pháp: 
   	+ Bàn giao trang thiết bị, bàn, ghế, đồ đùng cho giáo viên (có biên bản Giáo viên ký nhận vào sổ Tài sản).
   	+ Kiểm kê toàn bộ thiết bị phục vụ dạy và học, xây dựng kế hoạch sửa chữa thay thế, mua sắm, bổ sung, sắp xếp hợp lý.
   	+ Kiểm tra quang cảnh khuôn viên nhà trường, tường rào, cây cảnh, giao bảo vệ, tạp vụ thường xuyên tu bổ chăm sóc, quét dọn đảm bảo an toàn và xanh sạch đẹp.
3. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động 
- Kiểm tra ý thức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không” theo bốn nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Kiểm tra tất cả các đồng chí CB- GV- NV trong nhà trường 
* Chỉ tiêu: Các cuộc vận động và các chủ đề được kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kịp thời trong từng học kì, từng năm học đảm bảo 100%
*Biện pháp: 
+ Kiểm tra việc xây dựng nội dung kế hoạch các tổ có sát thực phù hợp với thực tế nhà trường không.
+ Kiểm tra việc quán triệt học tập nội dung các văn bản chỉ đạo.
+ Kiểm tra việc tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết. Đề xuất khen thưởng 
4. Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở nhà trường
*Biện pháp : 
	Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng trong nhà trường.
  Kiện toàn hội đồng kiểm định chất lượng của nhà trường. 
5. Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo duc pháp luật, kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiêm, chống lãng phí
Triển khai quán triệt đến tất cả CB-GV-NV các văn bản chỉ đạo, phổ biến pháp luật: luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh cho CB-GV-NV và phụ huynh học sinh.
* Biện pháp: 
Phối hợp CĐCS triển khai đến CB-GV-NV các văn bản chỉ đạo, phổ biến pháp luât trong các cuộc họp. 
Xây dựng kế hoạch, thành lập các ban chỉ đạo thực hiện 
6. Kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo
Triển khai cho CB, GV, NV học tập luật khiếu nại tố cáo, Nghị định số 20/2008/NĐ của chính phủ về tiếp nhận xử lí phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về quy định hành chính. Kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo luật định kịp thời đúng quy định.
- Kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái với quy định pháp luật.
* Chỉ tiêu: Giải quyết kịp thời 100 % đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định. 
* Biện pháp: Phối hợp với công đoàn cơ sở củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của ban thanh tra nhân dân, kịp thời nắm bắt phản ánh nhiều chiều của tập thể CB, GV, NV và phụ huynh học sinh để giải quyết những vấn đề được kiến nghị, phản ánh một cách kịp thời, thông suốt. Giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định không để đơn thư vượt cấp.
III. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA
Lịch kiểm tra nội bộ tường học năm học 2019 - 2020
Thời gian	Nội dung kiểm tra	Đối tượng kiểm tra	Lực lượng kiểm tra
Tháng 9	Kiểm tra chuyên đề vệ sinh trang trí 	Lớp 3 – 4 tuổi cô Huỳnh THị Trúc Ly	PHT
Tháng 10	Kiểm tra chuyên đề hồ sơ tổ 	Tổ MG NHỡ Trần Thị Huyền Mi	BGH
	Kiểm tra toàn diện 	Lớp 4 – 5 tuổi cô Nguyễn Thị Hồng	BGH
Tháng 11	Kiểm tra toàn diện	Lớp 5 – 6 tuổi H cô Nguyễn Thị Tường Vy	BGH
	Kiểm tra chuyên đề vệ sinh chăm sóc	Lớp 4 – 5 tuổi G cô Võ Thị Hạnh	PHT
	Kiểm tra toàn diện	Lớp 5 – 6 C tuổi cô Nguyễn Thị Thảo Nguyên	BGH
Tháng 12	Kiểm tra chuyên đề môi trường hoạt động	Lớp 4 – 5 tuổi B cô Đỗ Thị Hạnh	PHT
	Kiểm tra toàn diện nhân viên	Cấp dưỡng Cô Trần Thị Mai	BGH
Tháng 01	Kiểm tra chuyên đề môi trường hoạt động	Lớp 25 – 36 tháng cô Lê Thị Nhật Quỳnh	PHT
	Kiểm tra toàn diện HSSS tổ 	Tổ MG Lớn cô Trương Thị Kiều Oanh	HT
	Kiểm tra toàn diện 	Lớp 5 – 6 tuổi B cô Mai Thảo Chi	BDH
Tháng 02	Kiểm tra hoạt động theo ý thích	Lớp 3 – 4 tuổi A cô Nguyễn Thị Hồng Thủy	PHT
	Kiểm tra chuyên đề dạy và học	Lớp 5 – 6 tuổi D cô Trương Thị Kiều Oanh	PHT
Tháng 3	Kiểm tra chuyên đề hoạt động ngoài trời	Lớp 5 – 6 tuổiG cô Chu Thị Hậu	PHT
	Kiểm tra toàn diện 	Lớp 5 – 6 tuổi A cô Đỗ Quốc Anh	BGH
Tháng 4
	Kiểm tra chuyên đề vệ sinh chăm sóc	Lớp 25 – 36 tháng cô Cao Thị Bích	PHT
	Kiểm tra toàn diện 	Lớp 3 – 4 tuổi A cô Linh	BGH
	Kiểm tra toàn diện 	Lớp 4 – 5 tuổi A cô Trần Thị Huyền Mi	BGH
Tháng 5	Kiểm tra toàn diện HSSS tổ 	Tổ MG Lớn cô Trương Thị Kiều Oanh	HT
	Kiểm tra chuyên đề dạy và học	Lớp 4 – 5 tuổi D cô Võ Thị Phúc	PHT
	Kiểm tra toàn diện 	Lớp 5 – 6 tuổi A cô Trần Thái Thái	BGH
Tháng 6	Kiểm tra toàn diện nhân viên	Kế toán cô Nguyễn Thị Ngọc Mai	HT
Tháng 7	Kiểm tra HSSS nhân viên	Bảo vệ Võ Quang	HT
Tháng 8	Kiểm tra HSSS nhân viên	- Hồ sơ y tế, hồ sơ văn thư Cô Phạm Thị Hường	HT
  	IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
	- Tổ chức kiểm tra từng nội dung theo lịch đã xây dựng;
	- Hàng tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, công khai kết quả kiểm tra trong cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường.
	- Tổng hợp kết quả kiểm tra trong học kỳ 1 và trong cả năm, báo cáo về phòng GD&ĐT.
Nơi nhận:                                        
- GV, NV;
- Tổ CM;
- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNGLê Thị Ngọc Trân