PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON VẠN GIÃ	Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:     /KH-MNVG	Vạn Giã, ngày 10 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử (website)
Năm học 2019 - 2020

Thực hiện công văn số 1079/PGD&ĐT-CNTT&KĐCLGD ngày 01/10/2019 của Phòng GD&ĐT Vạn Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT&KĐCLGD năm học 2019 - 2020;
Trường mầm non Vạn Giã xây dựng Kế hoạch xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử (website) năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Nhằm đảm bảo tính đồng bộ thống nhất và nâng cao nhận thức và các kỹ năng cần thiết trong việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong nhà trường trên Internet trong giai đoạn hiện nay.
Xác định được mục tiêu ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường trên Internet, để từ đó nhà trường thấy được mối quan hệ thuận lợi trong việc trao đổi thông tin nhanh nhất giữa các cấp với nhà trường, giữa nhà trường với phụ huynh học sinh… Mở rộng mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng.
Tăng cường công tác quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo khác của ngành có liên quan đến công tác Công nghệ thông tin.
Ứng dụng các chương trình Công nghệ thông tin vào công tác quản lý, họat động giảng dạy, tạo chuyển biến tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn trường; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Thực hiện đồng bộ việc ứng dụng có hiệu quả CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục nhằm góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đổi mới phương pháp dạy học.
II. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử, CSDL của ngành
Hàng tháng bộ phận tin học và văn phòng cập nhật đầy đủ thông tin CBGV, học sinh và báo cáo đầy đủ dữ liệu lên CSDL ngành.  
2. Xây dựng Website: mnvangia.pgddtvanninh.edu.vn (56571213)
* Kế hoạch chung 
 Đưa Website chính thức hòa mạng Internet, cập nhật bổ sung đầy đủ các nội dung để đưa vào sử dụng một cách rộng rải.
* Kế hoạch cụ thể
2.1 Ban biên tập
Thành lập Ban biên tập và đội ngũ cộng tác viên để xây dựng Website gồm các ông, bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ	Ghi chú
01	Lê Thị Ngọc Trân	Hiệu trưởng	Trưởng ban	 
02	Trần Thị Lan Anh	P.Hiệu trưởng	Phó ban	 
03	Hoàng Thị Thủy	P.Hiệu trưởng	Phó ban 	 
04	Chu Thị Hậu	Chủ tịch công đoàn	Thành viên	 
05	Trần Thị Huyền Mi	Tổ trưởng CM	Thành viên	 
06	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Tổ trưởng HC – kế toán	Thành viên	 
07	Đỗ Quốc Anh	Tổ phó CM	Thành viên	 
08	Mai Thảo Chi	Giáo viên	Thành viên	 
09	Phạm Thị Hường	Tổ phó HC - Văn thư	Thư ký	 

Ban biên tập có trách nhiệm tổ chức xây dựng quản lý Website, thu thập, cập nhật thông tin và duyệt nội dung các bài từ đội ngũ cộng tác viên để đưa lên Website.
2. Đội ngũ cộng tác viên.
Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, học sinh và Phụ huynh học sinh đều tham gia đội ngũ cộng tác viên, bài viết gửi về ban biên tập để duyệt và thống nhất cho đăng.
3. Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch.
Ban biên tập có trách nhiệm lên kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường cho từng cá nhân để xây dựng và hoàn chỉnh Website có chất lượng, đúng tiến độ như kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:
3.1 Chỉ đạo chung
1. Bà Lê Thị Ngọc Trân: Chỉ đạo chung- Trưởng ban biên tập;
2. Bà Trần Thị Lan Anh: Phó trưởng ban: xây dựng kế hoạch hoạt động, chỉ đạo các hoạt động CM, tin tức;
3. Bà: Hoàng Thị Thủy: Phó trưởng ban: Phụ trách chỉ đạo thuộc lĩnh vực Đoàn, Công đoàn, y tế;
4. Bà: Trần Thị Lan Anh: Phụ trách về kỹ thuật;
5. Bà: Đỗ Quốc Anh, Mai Thảo Chi, Trần Thị Huyền Mi, phụ trách nội dung thuộc lĩnh vực xã hội, tư liệu - tài nguyên, phụ trách góc HS, tin tức…;
6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phạm Thị Hường cập nhật công văn, văn bản;
7. Bà: Phạm Thị Hường: Thư ký Ban biên tập. 
b- Phân công thực hiện các nội dung trên Website:
Sau đây là bảng phân công thực hiện cơ bản. Các bộ phận đều có nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành công tác.
Trang thông tin	Chuyên mục	Nội dung cần xây dựng	Phân công trách nhiệm
1. Giới thiệu	 Tổng quan	- Ban giám hiệu
- Đội ngũ giáo viên
- Cơ sở vật chất
- Thành tích đạt được	Lan Anh
2. Cơ cấu tổ chức
 
 
 
 
 	Chi bộ Đảng	- Thông tin về Đảng viên.
- Hoạt động của Chi bộ.	Ngọc Trân
	Ban giám hiệu	- Thông tin về BGH	Lan Anh
	Công Đoàn	- Giới thiệu về Công Đoàn
- Những thành tích đã đạt được
- Nhiệm vụ Công Đoàn	BCH công đoàn
	Đoàn TNCS HCM	- Giới thiệu về Đoàn trường.
- Những Thành tích đã đạt được
- Nhiệm vụ của Đoàn TNCS HCM	BCH Đoàn trường
	Y tế 	- Giới thiệu về y tế, thư viện.
- Những thành tích đã đạt được	Hoàng Thủy
	Hội phụ huynh	- Giới thiệu về Hội phụ huynh.
- Những thành tích đã đạt được	Lan Anh
3. Tin tức, sự kiện
 
 	Tin tức	- Tin tức về các hoạt động quản lý, giáo dục, …	Quốc Anh
Huyền Mi
Thảo Chi
	Thư viện ảnh	- Tư liệu về hình ảnh phản ánh đầy đủ các hoạt động của trường	
4. Tư liệu - Tài nguyên	 Tư liệu	- Giáo án điện tử 
	Quốc Anh
Huyền Mi
5. Công văn – Văn bản	 Nội quy chính sách	- Văn bản Nhà nước, của Bộ GD&ĐT.
- Văn bản của Sở GD&ĐT Quảng Trị.
- Văn bản của nhà trường
- Văn bản tài chính
- Văn bản khác
- Tin túc từ phòng
- Thông báo từ phòng
- Tuyển sinh	Ngọc Mai
Phạm Hường 
4. Quy trình quản lý, xuất bản thông tin trên Cổng thông tin điện tử
- Nguồn thông tin được lấy từ các bộ phận, tổ chuyên môn, phụ huynh học sinh; các tin bài do cộng tác viên, bạn đọc gửi; thông tin khai thác từ các nguồn tin chính thống khác.
- Thẩm quyền xuất bản: Theo trách nhiệm và thẩm quyền được trưởng ban biên tập phân công.
- Quy trình xuất bản: Các tin bài gửi về ban biên tập, thư ký tổng hợp gửi các thành viên biên tập phê duyệt sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử.
* Thời gian cung cấp và cập nhật thông tin:
- Đối với các tin tức, hoạt động sự kiện: trong thời hạn 03 ngày sau khi sự kiện hoạt động kết thúc thì thông tin phải được cung cấp đăng tải.
- Đối với các văn bản, kế hoạch, lịch hoạt động.. sau khi được ký duyệt, ban hành 02 ngày phải được cập nhật đăng tải.
- Đối với thông tin về công trình nghiên cứu, SKKN, đề tài, giáo án,.. không quá 02 tuần sau khi được nghiệm thu, phê duyệt phải được đăng tải.
* Thời gian thực hiện: 
Thời gian	Nội dung	Ghi chú
Tháng 9/2019
 	- Tập huấn lại cho GV,NV cách đưa bài lên website
- Các tổ, nhóm hoàn thành cấu trúc dữ liệu chung	 
Tháng 10/2019	- Các nhóm triển khai viết bài giới thiệu, nội dung kế hoạch và đưa lên website
- Bổ sung đầy đủ các chuyên mục văn bản, tài nguyên	 
Tháng 11/ 2019	- Hoàn thiện các nội dung thông tin còn lại trên websiter.
- Thông báo cho HS, phụ huynh đăng nhập, sử dụng website	 
 
Từ tháng 12/ 2019 trở đi
 	- Cuối tháng BGH kiểm tra, xếp loại cập nhật nội dung.
- Các bộ phận, TCM tiếp tục đưa bài lên website.
- Hàng tháng, cuối học kỳ VP, các đ/c phụ trách cập nhật, báo cáo các thông tin.	 
* Thống nhất quy trình thực hiện và phối hợp:
Thống nhất mọi người đều dùng Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14 để xây dựng, thiết kế và viết các nội dung của trang web. Mọi bài viết được viết dưới các mã và font chữ khác đều phải thay đổi trước khi đưa vào trang Web của trường.
Trên cơ sở phân công ở trên, các thành viên trong Ban biên tập chủ động phân công những thành viên xây dựng các nội dung sao cho việc trình bày các nội dung khoa học, mỗi người trước khi xây dựng nội dung cần chọn lựa hình thức trình bày và tham khảo ý kiến của những người khác như thế nào cho khoa học, đẹp mắt.
Thủ tục đăng ký nội dung trên Website của trường: Các nhóm hoàn thành nội dung gửi nộp cho Ban biên tập (trực tiếp trên website thành viên hoặc kèm theo USB chứa dữ liệu). Thư ký Ban biên tập nộp cho trưởng Ban, tuỳ theo nội dung, trưởng ban biên tập sẽ phân công cho một hoặc nhiều người tham gia duyệt nội dung; Người duyệt nội dung khi duyệt xong có đề nghị sửa đổi, đồng ý, nhận xét gì thì ghi vào phần cuối của nội dung; nộp lại cho trưởng Ban, Trưởng ban sẽ ký duyệt và chuyển cho Nhóm kỹ thuật đưa nội dung vào trang Web.
Phần viết tin tức, các tổ luân phiên viết bài theo chủ đề hoạt động chung của nhà trường.
4. Tổ chức thực hiện:
 - Tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.
 - Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác, sử dụng, đóng góp tài nguyên trên website….
 	 - Phân công đ/c Hà phụ trách lĩnh vực kỹ thuật hoàn thiện cấu trúc websiter (trang thông tin) theo nội dung ở trên trong tháng 9/2019.
- Các TCM, bộ phận đã phân công chủ động hoàn thành nội dung, kịp thời đăng tải lên website đảm bảo thời gian quy định.
  - Sử dụng tốt có hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường http://mnvangia.pgddtvanninh.edu.vn (56571213)
 	 Trên đây là kế hoạch xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử của Trường Mầm non Vạn Giã. Đề nghị các đồng chí hãy chung sức thực hiện để Website của trường sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt kết quả./.
                                                     
Nơi nhận:
- GV, NV;
- Tổ CM;
- Lưu VT.	HIỆU TRƯỞNG	
Lê Thị Ngọc Trân